ІНСТИТУТ АЕРОКОСМІЧНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ


Інститут аерокосмічних систем управління – це орієнтований на міжнародні вимоги до вищої освіти сучасний навчально-науковий комплекс, який створений у 2010 році з найстаріших факультетів –систем управління (започаткований у 1952 р.), електроніки (започаткований у 1962 р.) та Інституту електроніки і систем управління (започаткований у 2003 р.) для забезпечення нагальних потреб індустрії, бізнесу, наукових досліджень у висококваліфікованих професійних інженерних кадрах, здатних вирішувати питання автоматизованого проектування, створення, дослідження, сертифікації та експлуатації перш за все найсучаснішої авіаційної та космічної техніки, а також складних високоавтоматизованих технічних, організаційних, робототехнічних, кібернетичних, біомедичних та радіоелектронних систем і комплексів на основі останніх досягнень науки і техніки з широким застосуванням інформаційних технологій, комп’ютерно-інтегрованих процесів і виробництв, мікро та наноелектроніки.

Спеціалісти, які мають досвід у цих наукоємних галузях, будуть на вагу золота у будь–якій країні світу, що проектує, випускає та експлуатує сучасні складні високоінтелектуальні системи.

Саме для підготовки таких фахівців і був створений наш інститут.

У витоків створення інституту стояли всесвітньо відомі вчені – академіки Г.Є. Пухов та О.І. Кухтенко, які створили науково-педагогічні школи, що плідно працюють і сьогодні, Подальший розвиток інституту забезпечили доктори наук, професори Білецький А.Я., Блохін Л.М., Васильєв В.В., Грохольський А.Л., Денисов В.Г., Ільницький Л.Я., Ігнатов В.О., Круковський-Синєвич К.Б., Корнільєв Е.А., Ніцай В.Є., Повстень В.О., Синіцин Б.С., Тунік А.А., Азарсков В.М., Кузовик В.Д., Поліщук А.П., Сібрук Л.В., Синєглазов В.М., Яновський Ф.Й. та багато інших, серед яких Заслужені діячі науки і техніки України, лауреати Державних премій України в галузі науки і техніки, премій Національної академії наук України, Почесні працівники і Ветерани космічної галузі та авіаційного транспорту України.

Ними створені перші авіаційні і космічні тренажери і імітатори аеро- космічного польоту, високоточні системи управління динамічними об’єктами різного призначення, гібридні обчислювальні машини, новітнє радіоелектронне обладнання, технічні і комп’ютерні системи захисту інформації, системи радіонавігаційного забезпечення польотів, компютерно-інтегровані медичні системи та лікувально-діагностичні комплекси.

Сьогодні інститут аерокосмічних систем управління (ІАСУ) це один з передових підрозділів Національного авіаційного університету з підготовки висококваліфікованих фахівців різного профілю, яку забезпечують 50 докторів наук, професорів та понад 100 кандидатів наук, доцентів. У навчальному процесі широко використовуються сучасні інформаційні технології.

Інститут підтримує тісні зв’язки з науково-виробничими та промисловими організаціями: ДП «Антонов», ДКХК «Артем», КП ЦКБ «Арсенал», конструктор ськими бюро Туполєва А.М, Берієва Г.М., ПАТ НВО «КДЗА ім.. Г.І. Петровського», Державним космічним агентством України, НДІ «Буран», НВО «Телеоптик», Європейським технічним університетом WUT (Варшава), TU Delft (Нідерланди), TU HH (Гамбург), Institute of System Optimization (Karlsruhe), Partenope University (Неаполь), Інститутами Національної академії наук України, тощо.

Додатково до отримання вищої освіти навчання в інституті дає можливість:
- вивчати всі дисципліни англійською мовою;
- додатково до основного диплому отримати диплом одного з європейських навчальних закладів за програмами TEMPUS, ERASMUS MUNDUS;
- взяти участь у міжнародних стажуваннях, програмах студентського обміну, літніх мовних курсах, міжнародних тренінгах, конференціях і семінарах;
- паралельно, на пільгових умовах, отримати другу вищу освіту гуманітарного, юридичного, економічного, або іншого технічного напряму;
- пройти військову підготовку та отримати звання офіцера запасу;

Наші випускники працюють генеральними директорами фірм і компаній, головними інженерами і конструкторами наукоємної техніки і технологій, керівниками і провідними спеціалістами аналітичних підрозділів банків, фірм, митниці, силових структур, системними інженерами та інженерами-дослідниками як у нашій державі, так і за її межами.

Якщо так сталося, що Ви вступили до інституту на контрактну форму навчання – навчайтесь відмінно, займайтеся наукою, будьте активними і ми допоможемо Вам перейти на бюджетну форму навчання. Наші студенти впевнені, що одержана у нас престижна освіта – запорука майбутньої блискучої кар’єри!


Дирекція інституту розташована: корпус 5, кімната 410. тел..: 408-58-43 406-76-75; 406-75-05

E-mail: iacs@nau.edu.ua

Галузь знань: 0502 «Автоматика та управління»
Напрям підготовки: 6.050201 «Системна інженерія»

спеціалізації:
050201.01 «Системи управління і автоматики літальних апаратів»
050201.02 «Комп’ютеризовані системи та робототехніка»


Форма навчання: денна, заочна.
Мови навчання: українська, російська, англійська.

Системна інженерія – новий престижний напрям, що виник в найбільш розвинених державах світу як нагальна потреба індустрії, бізнесу, наукових досліджень у професійних кадрах, здатних вирішувати питання створення та експлуатації складних високоавтоматизованиx технічних кібернетичних і організаційних систем на основі останніх ?досягнень світової науки і технологій, з широким застосуванням обчислювальної техніки та інтелектуальних інформаційних систем.

В першу чергу це стосується таких наукоємних галузей, як авіація і космонавтика, роботизовані комплекси сучасних підприємств тощо, які на сьогодні інтегрували останні досягнення світової науки і технологій.

На основі передових аерокосмічних технологій ми зробимо Вас професіоналами в будь-якій галузі. Ми це вміємо!

При підготовці фахівців забезпечуються:
- глибокі теоретичні знання електронної та комп’ютерної техніки, комп’ютерних технологій, сучасної теорії управління, інтелектуальних алгоритмів управління, тощо;
- спроможність у своїй практичній роботі застосовувати новітні наукоємні технології створення та експлуатації конкурентоспроможних бортових кібернетичних систем для авіації, космонавтики, морського транспорту тощо;
- здатність розробляти та впроваджувати новітні механізми та науково обгрунтовані алгоритми і програми управління роботизованими комплексами сучасних підприємств, фірмами та організаціями на основі системного підходу.

Випускник отримує гідну XXI століття фундаментальну системотехнічну, кібернетичну підготовку. За нашими випускниками полюють роботодавці!
Напрям підготовки : 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Форма навчання: денна, заочна.
Мови навчання: українська, англійська.

Об’єктами вивчення цієї спеціальності є сучасні системи автоматизованого проектування у комп’ютерних мережах, комп’ютерна графіка та комп’ютерні технології, управління компютерно-інтегрованими виробництвами з підвищеним степенем автоматизації, розробка дослідження та випробування складних компютерно-інтегрованих пілотажно-навігаційних комплексів.

Студенти отримають докладні знання з методів автоматизованого проектування, побудови графічних зображень за допомогою алгоритмічних мов високого рівня, комп’ютерної графіки та комп’ютерних технологій, методів організації баз даних в локальних мережах та в інтернеті, які застосовуються у системах автоматизованого проектування, виробництві та випробуванні авіаційного обладнання, побудові складних мікропроцесорних систем, сучасних систем автоматичного управління складними компютерно-інтегрованими комплексами.По закінченні університету фахівці можуть працювати у відділах та службах компаній і підприємств в усіх галузях промисловості, банках і фірмах в будь-якій країні світу, завдяки визнанню диплома міжнародного зразка.

Галузь знань: 0508 «Електроніка»
Напрям підготовки: 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»

Форма навчання: денна і заочна

За цим напрямом готуються фахівці з мікро- і наноелектроніки – основи принципово нових технологій у електронних пристроях атомарного та молекулярного розмірів, здатних підвищити швидкість обробки інформації та призвести до революційних змін у технологіях і суспільстві. Вивчаються принципи проектування та експлуатації пристроїв і систем, алгоритмічне, програмне та технічне забезпечення комп‘ютеризованих програмно-апаратних комплексів різноманітного призначення, в тому числі систем біомедичної електроніки.

Кафедра електроніки співпрацює за цим напрямом з провідним підприємством України з розробки, виробництва і експлуатації медичного електронного обладнання «НВО Телеоптик» (філіал кафедри) і орієнтує фахівців для роботи в царині фізичної та біомедичної електроніки. Оскільки випускники отримують фундаментальну освіту в галузі електроніки і програмування, вони можуть успішно працювати на державних і приватних підприємствах, у всіх сферах бізнесу, компаніях з маркетингу, виробництва, ремонту і продажу електронної та комп’ютерної техніки, в науково-дослідних установах і навчальних закладах. Випускники працевлаштовуються на посади інженерів-конструкторів, спеціалістів з обслуговування біомедичних систем, аналітиків, провідних менеджерів, наукових співробітників, начальників підрозділів.
Напрям підготовки: 6.050802 «Електронні пристрої та системи»

Форма навчання: денна і заочнаВ основу напряму підготовки покладено вивчення персональних комп‘ютерів та основ програмування, алгоритмічних мов програмування, об‘єктно-орієнтоване програмування компонентів електронної техніки, аналогової та цифрової схемотехніки, мікропроцесорів та мікроконтролерів, обчислювальних методів і пристроїв в електроніці, статистичної обробки сигналів та зображень, інформаційно-комп‘ютерних технологій, електродинаміки та пристроїв надвисоких частот, комп‘ютерних мереж та систем, комп‘ютерного проектування електронних схем, інтернет-технологій.

Студенти отримують фундаментальну професійну підготовку у сфері комп‘ютерної та мікропроцесорної електроніки, що дозволяє їм здійснювати проектування електронних схем широкого призначення, програмувати логічні інтегральні схеми, інтенсифікувати виробничі процеси на основі розробки і впровадження алгоритмічного та програмного забезпечення комп‘ютеризованих систем, штучного інтелекту на основі нейронних мереж. Це підтверджує практика успішного працевлаштування наших випускників в елітних вітчизняних підприємствах усіх форм власності та у філіях закордонних компаній. Випускові кафедри співпрацюють з державним підприємством НДІ „Буран”, бельгійською фірмою „Melexis”, Холдинговою компанією «Укрспецтехніка», Українським державним центром радіочастот.Галузь знань: 0507 «Електротехніка та електромеханіка»
Напрям підготовки: 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»

Форма навчання: денна, заочна.

Об’єктами вивчення цього напряму є сучасні системи електропостачання літальних апаратів, аеропортів та різних промислових об’єктів; системи розподілу електричної енергії; системи світлосигнального забезпечення польотів; сучасні системи автоматизованого проектування світлових систем як для промислових, так і громадських об’єктів (аеропортів та злітно-посадкових смуг аеродромів, об’єктів архітектури, бізнесу та шоу-бізнесу); світло динамічне оформлення та комп’ютерний дизайн.Фундаментальна підготовка в галузі електротехніки та світлотехніки інформаційних технологій і моделювання, волоконно-оптичних комплексів надає можливість фахівцям з даної спеціальності працювати не тільки в авіаційній галузі, але і практично у всіх галузях промисловості і транспорту, у відділах та службах, фірмах і підприємствах, що забезпечують електропостачання різних промислових об’єктів, де використовуються сучасні електронні, електротехнічні та світлотехнічні системи, у сферах міського комунального господарства, в галузі медицини, на радіо і телебаченні, в сучасних рекламних агентствах, спортивних спорудах, у сферах шоу-бізнесу, у представництвах вітчизняних та зарубіжних фірм, які організовують рекламу, виробництво і торгівлю сучасним електротехнічним і світлотехнічним обладнанням тощо.

Наші фахівці, завдяки визнанню нашого диплома міжнародними організаціями, можуть працювати у відділах та службах компаній, агентств, підприємств усіх сучасних галузей промисловості в будь-якій країні світу, а їх висока фахова підготовка дозволяє їм бути конкурентоспроможними у реальних ринкових умовах за зростаючої конкуренції в цих галузях господарювання.Галузь знань: 0514 «Біотехнологія»
Напрям підготовки: 6. 051402 «Біомедична інженерія»


Форма навчання: денна

Підготовка фахівців здійснюється за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія», спеціальність «Клінічна інженерія», «Автоматизовані інформаційні технології», «Маркетинг та менеджмент в біомедикотехнічній галузі».

Формування професійного рівня майбутнього спеціаліста відбувається на перетині інтелектуальних сфер діяльності суспільства інженерії-медицини-біології.

Підготовка проводиться за такими спеціалізаціями: інженер-медичний; фахівець з експлуатації біомедичних апаратів і комплексів; фахівець в галузі системного бізнесу.

Майбутні фахівці зможуть обіймати посади інженерів з експлуатації біомедичних систем та комплексів; адміністраторів з медичного програмного забезпечення; менеджерів з медичного обладнання.

Виробнича діяльність фахівців здійснюється в медичних закладах, діагностичних центрах, клініках, інститутах, відомчих діагностичних центрах як в Україні, так і за кордоном.Галузь знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок»
Напрям підготовки: 6. 050902 «Радіоелектронні апарати»


Форма навчання: денна, заочна

Підготовка проводиться за спеціалізаціями: фахівець з обслуговування і ремонту біомедичних апаратів і комплексів; інформаційні біомедичні технології.Фахівці за зазначеною спеціалізацією реалізують на практиці кваліфікаційні функції, які направлені на розробку та впровадження на підприємствах біомедикотехнічної галузі новітніх комп’ютеризованих технологічних процесів обслуговування і ремонту біомедичних систем комплексів.

Майбутні фахівці зможуть обіймати посади інженерів з обслуговування і ремонту біомедичних систем та комплексів; адміністраторів з медичного програмного забезпечення; менеджерів з медичного обладнання.

Виробнича діяльність фахівців здійснюється на підприємствах з виробництва біомедичних апаратів і комплексів, підприємствах з обслуговування і ремонту біомедичних апаратів і комплексів, підприємствах Держспоживстандарту, сертифікаційно-випробувальних галузевих лабораторіях.
Головна | Абітурієнту | Студенту | Історія інституту | Структура інституту | Наука | Контакти
© 2011 NAU