КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ
На додаткове меню сторінки меню

Завідуючий кафедри

КАФЕДРА
ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ

NEWS  | Титульна сторінка факультета Кафедри  | Зміст сторінки Зміст сторінки

Завідуючий кафедри
Поліщук Аркадій Петрович

доктор фізико-математичних наук, професор.


тел. (044)-484-91-66, E-mail: addres@domain.ua


Загальні відомості про кафедру Загальні відомості Навчальна діяльність Навчальна діяльність
Наукова діяльність кафедри Наукова діяльність

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Адреса кафедри:

УКРАЇНА, 03058, г. Київ-58, НАУ,
кафедра загальної фізики
пр. Космонавта Комарова, 1, корп.1, ауд. 1-421.


Контактні телефони тел. Кафедри (380-44) 404-81-66,
Деканата (380-44) 404-73-68.
E-mail деканата -mail: Деканата fsu@nau.edu.ua

(повернутисья до змісту повернутисья до змісту )

Історична довідка

        Історія кафедри фізики, як історія університету, динамічна і насичена різноманітними подіями. Вона складається з цілого ряду етапів, пов’язаних, як правило, з науковими напрямами, які розвивались на кафедрі в той чи інший період. Документальна історія кафедри починається з середини 40-х років з секції фізики у складі об'єднаної кафедри, яка до 1961р. мала назву "Кафедра фізики і хімії ". З 1947 по 1952 р. її очолював к.х.н., проф. Граціанський М.М., а з 1952 по 1956 р. кафедрою керував д.х.н., проф. Савінов Б.Г. У 1958 р. кафедру очолив проф. Арбузов М.П, видатний вчений у галузі фізичного матеріалознавства, надалі чл.-кор. АН УРСР. На той час на кафедрі працювали три доценти, завідуючий лабораторією і один старший лаборант. За цього періоду починається активний розвиток, зокрема, створені фізичні лабораторії, оснащені сучасним ( на той час) обладнанням. У 1961 р. об'єднану кафедру фізики і хімії було розділено на дві самостійні кафедри фізики і хімії (наказ № 183л від 21.08.61р.), кафедру фізики очолив проф. Арбузов М.П. і керував нею до 1962 р. З 1962 до 1966 року кафедрою фізики завідує проф. Варфоломєєв Н.М. З 1967 до 1968 року обов'язки зав.каф. виконував доц. Баруткін І.М. Визначним історичним етапом кафедри фізики є період з 1969 до 1993 року, коли керівником кафедри був д.т.н., проф. Соловйов А.М. Протягом цього періоду було створено сучасні фізичні лабораторії, кабінет лекційних демонстрацій, впроваджувались нові технології навчання, було розроблено навчально-методичний комплекс по забезпеченню курсу фізики. Одночасно на кафедрі активно проводились наукові дослідження у напрямку забезпечення потреб цивільної авіації. Під керівництвом проф. Соловйова А.М. було виконано цикл робіт по удосконаленню контролю якості авіаційних палив та інших рідин, результати яких були використані в авіації. Ним підготовлені 12 кандидатів наук і 3 доктори наук, опубліковано більше 150 наукових і методичних праць, зареєстровано 20 винаходів. В цей час на кафедрі працюють талановиті лектори: доц. Краснова З.А., доц. Герасименко Т.Ф., доц. Шиліна З.А., доц. Платонова С.М., ст. викладач Мілюков В.П., ст. викладач Борода В.П., ст. викладач Баленко В.О. З 1993 до 2000р. кафедрою завідував д.т.н., проф. Шевеля В.В., академік Академії інженерних наук України, академік Української академії триботехніки, визнаний фахівець в галузі міцності металів. У цей період чисельність професорсько-викладацького й навчально-допоміжного складу доходила до 50 осіб. У 2000 році за наказом ректора 63/ОД кафедра фізики була розділена на дві. Кафедру фізики №2 очолив д.ф.-м. наук, проф. Поліщук А.П., який гармонійно продовжує славетні традиції кафедри.

НАШЕ СЬОГОДЕННЯ

        Кафедра фізики (№ 2) була створена за наказом ректора № 63-Од від 17.05.2000 р. у відповідності до рішення Вченої ради університету від 29.03.2000р., протокол №3 за погодженням з Міністерством освіти і науки України. Кафедра забезпечує викладання на І-му і ІІ-му курсах дисципліни "Загальна фізика" на п’ятьох факультетах: факультеті систем управління (ФАСУ), факультеті електроніки (ФЕЛ), факультеті менеджменту і логістики (ФМЛ), факультеті телекомунікацій і захисту інформації (ФТЗІ), факультеті інформаційних технологій (ФІТ), та в інстітуті аеронавігації (ІАН).

Викладання дисципліни "Загальна фізика" проводиться за денною і заочною формами навчання на високому науковому і методичному рівнях трьома мовами – українською, російською та англійською. Співробітники кафедри беруть активну участь у рекламній компанії щодо залучення абітурієнтів до вступу в НАУ, зокрема на ФАСУ. Проводять заняття з фізики на факультеті довузівської підготовки і в Авіаційному ліцеї і, забезпечуючи цим підрозділам проведення всіх лабораторних робіт на матеріально-технічній базі кафедри, роблять свій особистий внесок у формування контингенту студентів НАУ. На кафедрі з початку 2002 р. виконується фундаментальна держбюджетна НДР за темою: “Наукові основи створення нових рефрактивних рідкокристалічних матеріалів для відображення інформації” (№ 069–ДБ02, науковий керівник Поліщук А.П.). Під керівництвом завідуючого кафедрой навчаються двоє аспірантів, і один викладач кафедри, працює над написанням дисертаційної роботи як здобувач наукової степені - кандидат фізико математичних наук. Викладачами кафедри здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів. Головна мета навчання студентів – формування наукового світогляду, вивчення основних фізичних явищ і законів, оволодіння фундаментальними поняттями і теоріями класичної і сучасної фізики, а також новітніми методами досліджень з використанням комп’ютерної техніки. На кафедрі навчальний процес здійснюється виключно штатними викладачами, загальна кількість яких становить 17 осіб (дані наведені в табл.), з них: професорів – 1 (д.ф.-м. н), доцентів – 11 (5 к.ф.-м.н.; 3 к.т.н.; 3 к.п.н.), асистентів – 3; навчально-допоміжний склад – 3 осіб. Середній вік викладачів – 47 років, понад 86% з них мають наукові ступені. Основою кафедри є 6 навчальних лабораторій. Для проведення практичних і лабораторних робіт на сучасному рівні, а також надання студентам навчальних матеріалів на електронних носіях на кафедрі підготовлений до введення в дію комп’ютерний клас на 8 місць. Фахівці кафедри мають значний досвід наукових досліджень у провідних напрямках сучасної фізики, в тому числі фізики твердого тіла, рідких кристалів, магнітних явищ та магнітних фазових перетворень, а також досліджень властивостей паливно-мастильних матеріалів. Кафедра підтримує творчі зв'язки з багатьма провідними науковими і навчальними установами України, зокрема з Інститутом фізики НАН України, Інститутом теоретичної фізики НАН України ім. Боголюбова, Київським політехнічним інститутом, а також з Московським державним університетом і Інститутом елементоорганічних сполук (Москва, РАН).


(повернутись до змісту повернутись до змісту )

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Сьгодні коллектив кафедри загальної фізики складаеться з 1 доктора наук та профессора, 11 кандидатів наук та доцентів, 3 асистенти та 3 інженера.

Детальна інформація про кадровий склад

Більш детальна інформація Детальніше
( повернутись до змісту повернутись до змісту )

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТІВ

На даний момент прийняття студентів на спеціальності нашої кафедри не відбуваеться.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Сьогодні кафедра виконуе підготовку студентів тільки з одної спеціальності - Загальна Фізика.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

В навчальному процесі студенти засвоюють курс Загальної Фізики.

Навчальний план підготовки студентів

Більш детальна інформація Детальніше

Сьгодні наша кафедра викладае студентам сумісних спеціальностей тільки курс Загальної Фізики.

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі

Більш детальна інформація Детальніше

Навчальний матеріал, який вивчають нащі студенти, засвоюеться лабораторним практикумом у навчальних лабораторіях , а також привязуеться до реальних технічних обєків та технологіям під час виробничих та преддипломних практик.


(повернутись до змісту повернутись до змісту )

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Перелік кращіх друкованих видань співробітників кафедри:

 1. А. П. Поліщук Фізика. Модуль 1) Механіка.
  Київ, Книжкове видавництво НАУ 2006.

 2. А. П. Поліщук Фізика. Модуль 2) Молекулярна фізика та термодинаміка.
  Київ, Книжкове видавництво НАУ 2006.

 3. А. П. Поліщук Фізика. Модуль 3) Електрика та магнетизм.
  Київ, Книжкове видавництво НАУ 2006.

 4. А. П. Поліщук Фізика. Модуль 4) Коливання та хвилі.
  Київ, Книжкове видавництво НАУ 2006.

 5. А. П. Поліщук, А. Г. Бовтрук, С. Л. Максимов, С. Н. Меняйлов. Physics. Mechanics)
  Київ, Книжкове видавництво НАУ 2006.

 6. А. Г. Бовтрук, С. Л. Максимов, С. Н. Меняйлов. Promlems in physics. Mechanics. Thermodynamics. Electrodynamics.)
  Київ, Книжкове видавництво НАУ 2004.

 7. А. Г. Бовтрук, С. Л. Максимов, С. Н. Меняйлов. Problems in physics. Oscillations & waves. Optics. Nuclear physics.)
  Київ, Книжкове видавництво НАУ 2006.

 8. А. Г. Бовтрук, С. Л. Максимов, С. Н. Меняйлов. Physics. Quantum optics. Solid-state physics.)
  Київ, Книжкове видавництво НАУ 2005.

 9. А. Г. Бовтрук, С. Л. Максимов, С. Н. Меняйлов. Physics. Oscillation & waves. Wave optics.)
  Київ, Книжкове видавництво НАУ 2005.

 10. А. Г. Бовтрук, С. Л. Максимов, С. Н. Меняйлов. Promlems in physics. Mechanics. Thermodynamics. Electrodynamics.)
  Київ, Книжкове видавництво НАУ 2004.


(повернутись до змісту повернутись до змісту )

НАВЧАЛЬНІ ТА ДОСЛІДНИЦЬКІ ЛАБОРАТОРІЇ

Наша кафедра має ряд сучасних навчальних лабораторій, обладнених практично всім необхідим обладнанням. Дані лабораторії використовуються не тільки в навчальному процесі, але і задіяні у накових дослідженнях, які проводять аспіранти і співробітники кафедри.

Лабораторії кафедри

Більш детальна інформація Детальніше


Створені лабораторії дозволяють студентам вивчати досить складні процеси, які відбуваються в електронних пристроях, енергетичних та світлотехнічних системах спеціального та ширикого призначення, дозволяють здобувати навики в розробці математичних моделей та проведення математичного моделювання різноманітних процесів у складних динамічних системах.


(повернутись до змісту повернутися до змісту )

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСТВО

Паралельно з навчальними процесами наші студенти можуть підвищувати свій науково-технічний рівень приймая участь у діяльності студентської науково-технічної спільноти. Працюючи разом з співробітниками кафедри з різноманітними науковими та технічними проблемами, студенти не тільки розширюють свій професійний та науковий світогляд, засвоюють навики самостійної дослідницької роботи, але і роблять перші кроки, які рекомендують у подальшому навчанні в аспірантурі.

Сьгодні наша кафедра разроблюе разом із студентами цілий ряд науково-технічних напрямків та проектів.

Наукові напрями та проекти в СНТТ
Більш детальна інформація Детальніше


(повернутись до змісту повернутись до змісту )

Олімпіади

На кафедрі регулярно проводяться олімпіади.
Більш детальна інформація з проведення олімпіад
Більш детальна інформація Детальніше


(повернутись до змісту повернутись до змісту )

Конференції

Наша кафедра проводить студентські конференції з найрізноманітніших тем.
Більш детальна інформація з проведення конференцій
Більш детальна інформація Детальніше


(повернутись до змісту повернутись до змісту )


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ
АСПIРАНТУРА

На даний момент кафедра виконуе піготовку аспірантів по 2 - науковим напрямам.Сьгодні на кафедрі навчаються 3 - аспіранти. Більш детальну інформацію, що до особливостей набору аспірантів, наукових напрямків, а також дисертацій, дивіться через кнопку детальніше.

Більш детальна інформіція Детальніше(повернутись до змісту повернутись до змісту )

 
Сторінки кафедр Кафедры  | Титульна сторінка сайта Титул
  2010, ІАСУ, НАУ, Київ.
На початок сторінки вгору

© ELTE WEB DESIGN, 2003-2008. Воронов