КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ
На додаткове меню сторінки меню  

ОЛІМПІАДИ

Олімпіада 2005

Приклади задач I тура
Приклади задач II тура
Результати I тура
Результати II тура

Олімпіада 2006

Приклади задач I тура
Приклади задач II тура
Результати I тура
Результати II тура

Олімпіада 2005


Приклади задач I тура

Умова задач
Рисунки до задач
1. Дві металеві кулі мають рівні за модулем заряди. Чи залежить модуль сили взаємодії куль від того,однойменними або різнойменними будуть заряди? Кулі знаходяться у вакуумі. Відстань між центрами кульок однакова (2 бали).
Малюнка не має
2. Визначить циркуляцію вектора В у двох випадках,що зображені на рисунках а) і б), якщо сила струму в обох провідниках становить І = 1А (3 бали).
Перегляд малюнка
3. На тонкому кільці радіуса r рівномірно розподілений заряд Q. У центрі кільця знаходиться кулька масою m і зарядом q. Яку найменьшу швидкість v необхідно надати кульці, щоб вона віддалилась від кільця на нескінченність. Розглянути випадки однойменних і різнойменних зарядів (4 бали).

Малюнка не має
4. У системі,що зображена на рисунку,тертя між будь-якими поверхнями відсутнє. Якщо тягарцю масою m = 150 г, що знаходиться над рамкою на відстані d = 1,2 м, дозволити рухатися, то за який час він пройде цю відстань? Маса рами М = 1650 г (5 балів).

Перегляд малюнка
5. Електричний диполь з двох жорстко звязаних точкових зарядів +q і –q, розташоавних на відстані l один від одного, знаходиться в положенні стійкої рівноваги в полі плоского конденсатора. Напруга на конденсаторі U, відстань між пластинами d. Яку необхідно виконати роботу ,щоб розвернути диполь на 180º? (4 бали).

Малюнка не має
6. Кристаліна решітка заліза при кімнатній температурі – кубічна об'ємноцентрована. Атоми заліза розташовані у вершинах куба і в центрі. Скільки атомів заліза приходиться на одну елементарну комірку? Визначити посиійну решітки (ребро куба). Атомна маса заліза А = 55,9, його густина ρ = 7,87 г/см³ (5 балів).

Перегляд малюнка
7. Однорідний брусок довжиною L лежит на гладкій горизонтальній поверхні. Зверху на нього кладуть такіж бруски так, щоб їх бокові грані утворюють одну площину, а торець кожного наступного бруска зміщується по вдношенню до попереднього на величину L/k, де k – ціле число. Скільки брусків вдасться покласти, перш ніж споруда впаде? (7 балів).

Перегляд малюнка
8. У прямокутну кювету,пердні і задні стінки якої металеві, а бокові діелектричні, налили електроліт з провідністю σ = 0,2Ом-1см-1. До металевих стінок прикладено напругу U = 30 В, а вся кювета розміщена в однорідному магнітному полі В = 100 Гс, яек спямоване перпендикулярно до дна кювети. Розміри кювети L = 20 см, a = 2 см,густина електроліту ρ = 1 г/см³. Визначити різність рівнів рідини Δh біля правої і лівої стінок кювети (7 балів).


Перегляд малюнка
9. Теплоізольована порожнина вкрай малими однаковими отворами з'єднана з двома посудинами, в яких знаходиться гелій. Тиск гелію в обох посудинах однаковий Р, а температури Т і 2Т. Знайти тиск і температуру ,що встановляться в порожнині (9 балів).

Перегляд малюнка
10. У магнітному полі з великої висоти падає кільце радіуса r і масою m. Електричний опір кільця R.Площина кільця весьчас горизонтальна. Визначити усталену швидкість падіння кільця ,якщо вертикальна складова індукції магнітного поля змінюється з висотою за законом: В = В0(1+αh) (10 балів).

Малюнка не має


(Повернутись до заголовка Повернутись до заголовка )

Приклади задач II тура

Умави задач
Малюнки до задач
1.Середня відносна швидкість руху молекул в газі становить < Vвідн.> = √2< V >, де < V > - середня швидкість по відношенню до стінок посудини. Який з цього можна зробити висновок про середнє значення кута між швидкостями молекул (3 бали).
Малюнка не має
2. Чи може існувати електростатичнге , силові лінії напруженості якого мають вигляд, показаний на рисунку. (3 бали).
Перегляд малюнка
3. Машина завантажена однаковими гладкими колодами.Вона заїхала у кювет і стоїть, накренившись на один борт, так що дно кузова утворює з горизонталлю кут θ, при цьому поздовжній крен відсутній. Закінчується розвантаження кузова. Якщо вилучити колоду, що позначена на рисунку пунктиром, то останні три колоди при найменшому зменьшенні кута θ розкотяться. Знайдіть кут θ. (11 балів).


Пререгляд малюнка
4. Якщо весь лід на Землі розтопити, то середній рівень світового океану піднімиться париблизно на 61 м. Враховуючи, що весь лід в основному зосереджений на полюсах земної кулі, розподілення водних мас океанів після танення льоду рівномірне,розрахуйте на скільки секунд збільшиться при цьому тривалість дня. Вважати, що Земля – куля радіуса 6370 км з моментом інерції 8,11·1037 кгм². (12 балів).


Малюнка не має
5.Три однакових однойменно заряджених кульки, заряд кожної з яких дорівнює q, а маса – m, з'єднані невагомими, нерозтяжними нитями дорвжиною l, які не проводять струм. Конфігурація системи –рівнобічний трикутник. Одну з ниток перепалюють. Знайти максимальні швидкості тіл. (9 балів).

Малюнка не має
6. У горизонтальній нерухомій циліндричній посудині, закритій поршнем масою М, знаходиться один моль деального газу з теплоємністю сv. Газ нагрівають. Поршень, рухаючись рівноприскорено, набуває швидкості швидкості v. Знайти кількістьб теплоти, що була надана газу. Теплоємністю посудини і поршня, а також зовнішнім тиском знехтувати. (5 балів).

Малюнка не має
7. У циліндрі,що закритий з обох сторін і заповнений повітрям,знаходиться поршень,який розділяє простір циліндра на дві рівні частини. Тиск повітря з обох сторін р0. Поршень відхиляється від положення рівноваги на незначну відстань і починає коливатися. Вважаючи процес адіабатичним,визначити період коливань, якщо маса поршня m, відстань від поршня до стінки l, а площа поршня S. Повітря вважати ідеальним газом, показник адіабати γ, тертям знехтувати. (15 балів).


Перегляд малюнка
8. Проволоченій квадратній рамці масою массой m і стороною а надають у горизонтальному напрямку деяку початкову швидкість. Рамка рухоється в гравітаційному полі,весь час знаходячись в магнітному полі, перпендикулярному площині рамки (див. рис.). Індукція магнітного поля змінюється за законом В(z) = В0 + kz, де k – постійний коефіціент. Опір рамки R.Через деякий час рамка починає рухатись з постійною швидкістю v. Визначити початкову горизонтальну швидкість рамки. Прискорення вільног падіння дорівнює g. (10 балів).


Перегляд малюнка
9. Тепловий фотоприймач уявляє собою сферичну порожнину з площиною внутрішньої поверхні S = 2 см², яка має невеликий отвір площиною σ = 1 мм². Коефіціент поглинання внутрішньої поверхні порожнини α = 0,01,а решта частина світла, що потрапила в порожнину, розсіюється.Температура порожнини постійна.За цих умов в середині порожнини створюється рівномірно розподілене за всіма напрямками теплове випромінювання. Яка частина світлового поток, що потрапляє на вхідний отвір, виходить з нього назад. (7 балів).


Перегляд малюнка
10.Автомобіль рухається зі швидкістю v мимо довгої стінки,віддаляючись від неї під кутом α. У момент часу,коли віддаль від автомобіля до стінки l, водій подає короткий звуковий сигнал. Яку відстань автомобіль проїде до моменту, коли водій почує відлуння. Швидкість звуку в повітрі дорівнює с. (6 балів).

Малюнка не має


(Повернутись до заголовка Повернутись до заголовка )

Результати I тура

Призові місця
Прізвище Ім'я Побатькові
I місце
Черепаха Борис Юрийович
III місце
Вальденмайер Георгій Георгійович
IV місце
Сенькович Андрій Васильович
VI місце
Хоанг Ань Туан


(Повернутись до заголовка Повернутись до заголовка )

Результати II тура

Призові місця
Прізвище Ім'я Побатькові
I місце
Черепаха Борис Юрийович
III місце
Вальденмайер Георгій Георгійович
IV місце
Сенькович Андрій Васильович
VI місце
Хоанг Ань Туан


(Повернутись до заголовка Повернутись до заголовка )

Олімпіада 2005


Приклади задач I тура

Умова задач
Рисунки до задач
1. Дві металеві кулі мають рівні за модулем заряди. Чи залежить модуль сили взаємодії куль від того, однойменними або різнойменними будуть заряди? Кулі знаходяться у вакуумі. Відстань між центрами куль в обох випадках однакова (3 бали).
Перегляд малюнка
2. Визначити циркуляцію вектора у двох випадках, що зображені на рисунках а) і б), якщо сила струму в обох провідниках становить I=1 A (4 бали).
Перегляд малюнка
3. Середня відносна швидкість руху молекул у газі становить =sqrt(2) , де – середня швидкість по відношенню до стінок посудини. Який з цього можна зробити висновок про середнє значення кута між швидкостями молекул. (4 бали).

Малюнка не має
4. Кулька масою причеплена до двох послідовно з’єднаних пружин з коефіцієнтами жорсткості і . Визначити період її вертикальних коливань (5 балів).

Перегляд малюнка
5.Три однакових однойменно заряджених кульки, заряд кожної з яких дорівнює q, а маса – m, з’єднані невагомими, нерозтяжними нитями довжиною , які не проводять струм. Конфігурація системи – рівнобічний трикутник. Одну з ниток перепалюють. Знайти максимальні швидкості тіл. (9 балов).

Малюнка не має
6. Дві металеві масивні плити висотою 40cm розміщені поруч і утворюють вертикальну щілину шириною 2cm . По поверхні однієї з них рухається маленька металева кулька діаметром 0.6cm. Підкотившись до щілини зі швидкістю 1м/с , кулька падає в щілину і декілька разів, зіштовхнувшись зі стінками щілини, падає на підлогу. Скільки разів кулька вдариться о стінки щілини, перш ніж впаде на підлогу? Часом зіткнення зі стінками знехтувати. (7 балів).

Малюнка не має
7. Човен довжиною L наїжджає, рухаючись за інерцією, на мілину і зупиняється за рахунок тертя, коли половина його довжини опинилася на суші. Яка початкова швидкість човна? Коефіцієнт тертя дорівнює (6 балів)

Перегляд малюнка
8. Квадратній рамці, зробленої з проволоки, масою m і стороною а надають у горизонтальному напрямку деяку початкову швидкість. Рамка рухається у гравітаційному полі, весь час знаходячись в магнітному полі, перпендикулярному площині рамки (див. рис.). Індукція магнітного поля змінюється за законом B(z)=B0+kz , де k – постійний коефіцієнт. Опір рамки R . Через деякий час рамка починає рухатися з постійною швидкістю v . Визначити початкову горизонтальну швидкість рамки. Прискорення вільного падіння дорівнює g. (10 балів).


Перегляд малюнка
9. Нагрівається чи охолоджується ідеальний газ, якщо він розширюється за законом P*V*V=const ? Яка його молярна теплоємність у цьому процесі. (7 балів).

Малюнка не має
10. Автомобіль рухається зі швидкістю V повз довгої стінки, віддаляючись від неї під кутом a . У момент часу, коли віддаль від автомобіля до стінки дорівнює l , водій подає короткий звуковий сигнал. Яку відстань проїде автомобіль до моменту, коли водій почує відлуння. Швидкість звуку в повітрі дорівнює u . (8 балів).

Малюнка не має


(Повернутись до заголовка Повернутись до заголовка )

Приклади задач II тура

Умави задач
Малюнки до задач
1.
Малюнка не має
2.

Малюнка не має
3.

Малюнка не має
4.

Малюнка не має
5.

Малюнка не має
6.

Малюнка не має
7.

Малюнка не має
8.

Малюнка не має
9.

Малюнка не має
10

Малюнка не має


(Повернутись до заголовка Повернутись до заголовка )

Результати I тура

Призові місця
Прізвище Ім'я Побатькові
I місце
ІІДС, кафедра прикладної фізики
Павленко А.О.
III місце
ІІДС, кафедра прикладної фізики
Коханенко П.С.
III місце
ІІДС, кафедра прикладної фізики
Романенко А.Ю.
IV місце
ІІДС, кафедра прикладної фізики
Паліхов Д.М.


(Повернутись до заголовка Повернутись до заголовка )

Результати II тура

Призові місця
Прізвище Ім'я Побатькові
I місце
III місце
IV місце
VI місце


(Повернутись до заголовка Повернутись до заголовка )

 
Повернутись до сторінки кафедри Повернутись  
  ІЕіСУ, НАУ, Київ, Україна.
На початок сторінки вгору  
© ELTE WEB DESIGN, 2003-2004.